ศปป.จัดกิจกรรมฝึกทบทวนวิทยากรต้นแบบ (ขุนด่าน) ครั้งที่ 4


ศปป.จัดกิจกรรมฝึกทบทวนวิทยากรต้นแบบ (ขุนด่าน) ครั้งที่ 4
วันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์วิว จ. พระนครศรีอยุธยา

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพิ่อการปฏิรูป คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จัดกิจกรรมฝึกทบทวนวิทยากรต้นแบบ (ขุนด่าน) ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4
วันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์วิว จ. พระนครศรีอยุธยา