ศปป. จัดกิจกรรมฝึกทบทวนวิทยากรต้นแบบ (ขุนด่าน) ครั้งที่ 3


ศปป.จัดกิจกรรมฝึกทบทวนวิทยากรต้นแบบ (ขุนด่าน) ครั้งที่ 3
วันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ จ.พิษณุโลก

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพิ่อการปฏิรูป คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จัดกิจกรรมฝึกทบทวนวิทยากรต้นแบบ (ขุนด่าน) ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ จ.พิษณุโลก