ศปป.จัดกิจกรรมฝึกทบทวนวิทยากรต้นแบบ (ขุนด่าน) ครั้งที่ 2


ศปป.จัดกิจกรรมฝึกทบทวนวิทยากรต้นแบบ (ขุนด่าน) ครั้งที่ 2
วันที่ 10 – 12  ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมลิกอร์  จ.นครศรีธรรมราช

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพิ่อการปฏิรูป คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จัดกิจกรรมฝึกทบทวนวิทยากรต้นแบบ (ขุนด่าน) ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมลิกอร์ จ.นครศรีธรรมราช