สื่อมวลชนสัมพันธ์ ภาคใต้

 

ศปป. สื่อมวลชนสัมพันธ์ ภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 24 - 25 เมษายน 2562 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี


ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2562
โดยมีสื่อมวลชนแขนงต่างๆจากส่วนกลางและภาคใต้จำนวน 200 คนเข้าร่วมงาน