สื่อมวลชนสัมพันธ์ ภาคเหนือ

 

ศปป. สื่อมวลชนสัมพันธ์ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเบเวอร์ลี่ ฮิลล์ ปาร์ค จ.นครสวรรค์


ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเบเวอร์ลี่ ฮิลล์ ปาร์ค จ.นครสวรรค์ โดยมีสื่อมวลชนแขนงต่างๆจากส่วนกลางและภาคเหนือจำนวน 200 คนเข้าร่วมงาน