ศปป. สานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง(สานเสวนา) ครั้งที่ 2

 

ศปป. สานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง(สานเสวนา) ครั้งที่ 2
โรงแรม เมย์ฟลาวเวอร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 16 - 18 มกราคม 2562

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจัดกิจกรรม สานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง(สานเสวนา) ครั้งที่ 2
โรงแรม เมย์ฟลาวเวอร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 16 - 18 มกราคม 2562 โดยมีผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น สมาคมนิสิตนักศึกษา ประชาชนทุกภาคส่วน ในพื้นที่ ศปป.กอ.รมน.ภาค2และภาค 3 จำนวน 120 คน