ศปป. สานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง(สานเสวนา) ครั้งที่ 1

 

ศปป. สานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง(สานเสวนา) ครั้งที่ 1
ณ โรงแรม ลองบีช ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 8 - 10 มกราคม 2562

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจัดกิจกรรม สานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง(สานเสวนา) ครั้งที่ 1
ณ โรงแรม ลองบีช ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 8 - 10 มกราคม 2562 โดยมีผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น สมาคมนิสิตนักศึกษา ประชาชนทุกภาคส่วน ในพื้นที่ ศปป.กอ.รมน.ภาค1และภาค 4 จำนวน 120 คน