รู้ไว้ก่อน สอนเพาะเห็ด


การเพาะเห็ด ตอนที 1: รู้ไว้ก่อน สอนเพาะเห็ด
สื่อเรียนรู้เพื่อการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรภายใต้โครงการบูรณาการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร (What2Grow)


เครดิต : What2Grow NECTEC