กฎ3ข้อ ในการวางแผนทำเกษตรอย่างยั่งยื่น


ข้อที่1 ปลูกหลายๆอย่าง เป็นการกระจายความเสี่ยง เลี่ยงการขาดรายได้
ข้อที่2 ออกห่างจากความโลภ เป็นการสั่งสมประสบการณ์ ผ่านการฝึกฝน
ข้อที่3 เติบโตด้วยการทำการตลาด เป็นการก้าวอย่างมั่งคั่งและยั่งยืน

กฎ3ข้อนี้ เป็นการวางแผนตั้งแต่ขั้นต้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสุดท้าย ซึ่งการที่เราจะสร้างความมั่งคั่งในข้อ3ได้นั้น เราจะต้องมีขั้นพื้นฐานให้เรา
สามารถพึ่งพาตนเองได้ก่อน ผมจึงอยากให้เกษตรกรตระหนักถึงข้อสุดท้ายนี้ไว้ในการวางแผนระยะยาวด้วย เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไปไม่ถึงขั้นนี้


เครดิต : COCONUT Thailand